post

През месец Март  2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната, съобщава agro.bg. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:

 • – Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 216 бр.
 • – Издадени предписания – 756 бр.
 • – Съставени АУАН –  126 бр.
 • – Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 3 бр. (на територията на гр. Разград– 1 бр.  неспазване изискванията на Наредба 9/2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;  на територията на гр. Ловеч – 1 бр. сграден фонд, неспазване на хигиенните изисквания;  на територията на гр. София – 1 бр. без удостоверение за регистрация по чл.12 от Закон за храните).
 • – Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 208 278 кг. храни от животински и неживотински произход;
 • – Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене общо 956,500 кг., 270 бр. и 52,500 л.храни от животински и неживотински произход, от които:
 • – 782 кг.  храни от животински произход (свинско, пилешко и телешко месо, кайма, сланина, месни продукти, месни заготовки, пилешко филе и заготовки от птиче месо с корнфлейкс, кебапчета, колбаси, млечни продукти)  – изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка и документи за произход, без етикет, неправилно съхранение;
 • – 21,300  кг. готова кулинарна продукция и крем карамел – неизяснен произход и без документи за произход;
 • – 20 кг. яйца – липса на идентификационна маркировка;
 •  – 2,100 кг. риба и рибни продукти – неправилно съхранение, без етикети, изтекъл срок на годност;
 •  – 2,600 кг. риба костур – с наличие на паразити и без документи;
 •  – 21 кг. термично преработена риба – неправилно съхранение;
 •  – 85 кг. храни от неживотински произход (кафе, шоколад,  сухи пасти и хляб)  – изтекъл срок на годност;
 •  – 22,500 кг. пчелен мед – неправилно етикетиране;
 •  – 270 бр.  яйца изтекъл срок на годност без маркировка и документи;
 •  – 20 л. растително масло – неправилно етикетиране;
 •  – 27, 500 л. пиво – изтекъл срок на годност;
 •  – 5 л. безалкохолни напитки – изтекъл срок на годност.
 • – Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене общо 203,500 кг., и 11   бр. храни от животински и неживотински произход, от които:
 •  – 10 кг. сурово сушени трайни колбаси и деликатеси – по сигнал, съмнение за нерегламентирано производство;
 • – 37,300 кг.  хамон – неправилно съхранение;
 • – 143,400 кг. кафе  Brazil Selection и мляно вакум опаковка – несъответствие в етикетирането;
 • – 12,800 кг. орехи и тестени закуски – без етикет и липса на документи за произход;
 •  – 11 бр. сандвичи – несъответстващ етикет;

През месец Март 2018 г. дирекция КХ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби и изготви следните документи:

 • – Общ брой постъпили сигнали – 51 бр., от които: 20 бр. от КЗП; 8 бр. от граждани и бизнесоператори;  4 бр. от други служби и ведомства; 4 бр. от МЗХ;  8 бр. от ОДБХ; 7 бр. онлайн;
 • – Общ брой запитвания и становища – 77 бр., от които: 1 бр. от граждани и бизнесоператори;  25 бр. от други служби и ведомства; 16 бр. от МЗХ; 19 бр.от ОДБХ; 16 бр. онлайн.

В изпълнение на Заповед №  РД 11-2405/16.11.2017г. във  връзка със зимния туристически сезон са извършени засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни,подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено  хранене, туристически обекти предлагащи услугата    „ ол инклузив“ и други на територията на ОДБХ – Благоевград, София град, София област и Смолян.

За периода от 20.11.2017г. до 16.03.2018 г. включително, са извършени 804 бр.  извънредни проверки, извън текущия официален планов контрол, от инспектори от отделите “Контрол на храни” при ОДБХ.

От тях:

Заведения за обществено хранене –      599 бр.

Обекти за търговия на дребно –           201 бр.

Производствени обекти /кетъринги/ –     4 бр.

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 63  бр. предписания и са съставени 37 бр. АУАН. Възбранени и насочени за унищожаване храни:

 • – 159,55 кг. месни заготовки с изтекъл срок на годност.
 • – 86,110 кг. храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност.
 • – 4,900 кг. замразени пилешки бутчета без маркировка и документ за произход.

Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, предлагане на храни без етикети и придружителни документи за произход, неспазване на условията и сроковете на съхранение, извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ;

В изпълнение на Заповед № РД 11-566/26.03.2018г., са извършени засилени проверки във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, находящи се на територията на цялата страна.

За периода от 27.03.2018г. до 30.03.2018 г. включително, инспекторите от отделите “Контрол на храни” при съответната  ОДБХ  са извършили 298 броя  проверки извън плановия официален контрол.

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 11  бр. предписания и са съставени 5 бр. АУАН. Възбранени и насочени за унищожаване храни са 29,770 кг., от които:

 • – 17,320 кг. месни заготовки, без маркировка и 4 кг. кайма с изтекъл срок на годност в София град
 • – 8,450 кг. хляб за неправилно съхранение в гр. Сливен

Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по СУБХ, предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход,  неспазване изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения.

При проверките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се извършват регулярно при предварително изготвен график от ДФ „Земеделие“, не са констатирани несъответствия при транспортирането, опаковането, съхранението и предлагането в детските и учебните заведения. Млякото и млечните продукти отговарят на БДС, а плодовете и зеленчуците са без видими признаци на развала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *