post

С представеното предложение Комисията дава отговор на притесненията, изразени от гражданите в успешно проведена европейска гражданска инициатива. В него се предлага повишаване на прозрачността на научните изследвания относно безопасността на храните, пише agro.bg.

Документът се основава на извършената от Комисията проверка за пригодност на общото законодателство в областта на храните, което е от 2002 г. и има нужда от актуализация. С предложението:

– гражданите ще получат по-голям достъп до подадената до Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) информация за одобренията относно агрохранителната верига;
– ще се предостави възможност Комисията да изисква допълнителни изследвания, и
– учените от държавите членки ще се ангажират в по-голяма степен в работата по процедурите за одобрение.
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: С днешния документ отговаряме на притесненията на гражданите, повишаваме прозрачността на процеса на вземане на решения, предлагаме по-добър достъп до необходимата информация и гарантираме, че при оценката на риска и вземането на решения в толкова чувствителна област, каквато е безопасността на храните, основен фактор остава научната обосновка.

Витянис Андрюкайтис, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, добави: Научната обосновка на оценката на риска в ЕС относно безопасността на храните е една от най-стриктните в света. Сега, с помощта на по-ясни правила за прозрачност и по-ефективна обмяна на информацията за риска, ще я направим още по- солидна. Благодарение на тази реформа гражданите ще имат незабавен достъп до научните изследвания в подкрепа на заявленията за разрешения. Призовавам държавите членки и Европейския парламент своевременно да приемат това законодателно предложение, за да може гражданите да станат свидетели на ползата от него преди изборите за Европейския парламент догодина.

Комисията предлага да се направи целенасочено изменение на регламента относно общото законодателство в областта на храните[1] и да бъдат преразгледани осем секторни законодателни акта, които да бъдат приведени в съответствие с общите правила. Целта е също да се осигури по- голяма прозрачност относно генетично модифицираните организми (ГМО), фуражните добавки, пушилните ароматизанти, материалите, предназначени за контакт с храни, добавките в храните, хранителните ензими и овкусителите, продуктите за растителна защита и новите храни.

Основните аспекти на предложението са:
– да се гарантира по-голяма прозрачност, като на гражданите се предостави автоматичен и незабавен достъп до цялата информация относно безопасността, представена от промишлеността в процеса на оценката на риска;
– да се създаде общ европейски регистър на възложени изследвания, за да се гарантира, че дружествата, кандидатстващи за разрешение, представят на Комисията цялата необходима информация и не укриват изследвания с неблагоприятни заключения;
– да се позволи извършването на допълнителни проучвания от Европейския орган за безопасност на храните по искане на Комисията, които да се финансират от бюджета на ЕС;
– да се изисква консултация със заинтересованите страни и обществеността относно изследвания, представени от промишлеността в подкрепа на заявленията за издаване на разрешения;
– да се активизира участието на държавите членки в управлението, структурата и научните групи на Европейския орган за безопасност на храните;
– да се задълбочи обмяната на информацията за риска с гражданите и да се предприемат общи действия, за да се увеличи доверието на потребителите. Начинът да се постигне това е да се повиши обществената осведоменост и по-обстойно да се разясняват научните становища на Европейския орган за безопасност на храните, както и съображенията, въз основа на които се вземат решенията за управление на риска.

През 2002 г. в общото законодателство в областта на храните принципът за анализ на риска бе установен като общ принцип в правото на ЕС в областта на храните. С него се създаде система на ЕС за безопасност на храните, в която отговорността за оценката на риска (научният аспект) и управлението на риска (съответната политика) са разделени. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е създаден като независима агенция на ЕС, която изготвя научни становища относно рисковете, свързани с агрохранителната верига.

Резултатите от проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните, публикувани в началото на тази година, потвърдиха, че законодателството изпълнява основните си цели — осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве и гладко функциониране на вътрешния пазар. По-специално, основаният на риска подход към законодателството на ЕС в областта на храните е повишил общото равнище на защита от потенциални рискове за безопасността на храните. При проверката за пригодност обаче също така стана ясно, че гражданите изразяват притеснения относно прозрачността на научните изследвания и на процеса на оценка на риска в агрохранителната верига.

На 6 октомври 2017 г. на Комисията бе представена европейската гражданска инициатива

„Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, подкрепена от 1 070 865 граждани. Едно от исканията в инициативата беше да се подобри прозрачността на научните изследвания, представени на Европейския орган за безопасност на храните, и да се подобри начинът на възлагане на изследвания от публичните органи. Комисията оповести отговора си по тази инициатива на 12 декември 2017 г. До този момент всяка от четири успешно проведени граждански инициативи е събрала над 1 милион подписа, като Комисията е поела ангажимент да предприеме последващи действия по три от тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *