post

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции за нелоялна конкуренция на  пет млекопреработвателни предприятия – „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД,  „Комплектстрой“ ЕООД,  „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД и на „Полидей – 2“ ООД.

Проверката на Комисията е предшествана от искането за промяна на БДС за киселото мляко, в частта за опаковките, постъпило в Българския институт по стандартизация (БИС) през март месец, миналата година. В хода на проучването е установено, че при производството на кисело мляко по БДС 12:2010, петте предприятия използват кофички от полипропилен, вместо посочените от стандарта кофички от полистерен. Според регулаторния орган по този начинсе спестяват разходи и се дава конкурентно предимство пред останалите производители, които се съобразяват с ограниченията на стандарта. В своето решение Комисията припомня, че стандартите не са задължително и че всеки търговец има свободата да избере дали ще ги спазва или не. Но ако реши да произвежда по стандарт, трябва да стриктно да следи за ограниченията, наложени от него.

Припомняме, че иницииатори на искането за промяна на БДС за киселото мляко бяха ОМК ЕАД, Димитър Маджаров – 2 ЕООД и Полидей – 2 ООД. Те предложиха в стандарта да бъдат включени всички опаковки, произведени от материали, предназначени за контакт с храни, съгласно българското и европейското законодателство. Според тях използването само на един вид материал е ограничаващо и позволява на фирми-производители на опаковки да спекулират с цената. След обществено допитване в средата на миналата година, и проведено по-късно заседание на технически комитет към БИС се прие стандартът да не бъде променян.

Решението подлежи на обжалване пред Върховсния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *