post

Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика за 2016 г. показват нарастване на производството в консервната промишленост с 4.4% и на оборота от продажби на стоки и услуги с 8.2% спрямо 2015 г. Това сочат данните от анализ на Съюза на производителите на консерви в България, пише fermer.bg

Окончателните данни за 2015 г. показват увеличение на обема на продукцията с 3.5% спрямо година по-рано, а спрямо 2011 г. – с 11.5 процента. Оборотът от продажба на стоки и услуги се увеличава – спрямо 2014 г. с 3.5%, а спрямо 2011 г. – с 15.2 на сто. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2015 г. е 1.1%.

Броят на наетите лица в сектора към края на 2015 г. намалява с 3.8% спрямо 2014 г. и с 12.6% спрямо 2011 г. Делът им от общия брой наети в преработващата промишленост намалява през разглеждания период – от 1.5% през 2011 г. до 1.27% през 2015 г.

Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства – спрямо 2014 г. с 12.3% и с 33.6% спрямо 2011 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2015 г. е по-ниска с 16.4 процента.

Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2015 г. са се увеличили с 68.4% в сравнение с 2011 г., а спрямо 2014 г. с 6.2%. Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от чуждестранните преки инвестиции в хранително-вкусовата промишленост е 13.5% през 2015 г.

През 2015 г. нараства производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България. При производството на консервирани зеленчуци увеличението спрямо 2014 г. е с 9.7%, а спрямо 2011 г. – със 7%, при преработените и консервирани плодове – с 31.4% спрямо 2014 г. и с 65.4% спрямо 2011 г.

Нараства и производството на плодови и зеленчукови сокове, като спрямо 2014 г. увеличението е с 6%, а спрямо 2011 г. с 21.2%. Производството на сосове до 2014 г. нараства, а през 2015 г. има намаление с 5.8% спрямо 2014 г. Спрямо 2011 г. увеличението е с 22.2%.

Стойностният обем на общите продажби на производителите през 2015 г. се увеличава с 6.9% спрямо 2014 г. и с 15.4% спрямо 2011 г.

Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители, през 2015 г. се увеличават – в сравнение с 2014 г. с 2.3%, а спрямо 2011 г.– увеличението е с 10.3%. Нарастват и общите продажби на преработените и консервирани плодове – спрямо 2014 г. са нараснали със 17.8%, а спрямо 2011 г. – с 19%. Спрямо 2014 г. с 8.2% нарастват и общите продажби на плодови и зеленчукови сокове, докато в сравнение с 2011 г. има намаление с 6.6%.

Единствено при сосовете и подправките има намаление на общите продажби спрямо 2014 г. с 5.1%, докато спрямо 2011 г. има увеличение с 15.6%.

На вътрешния пазар има увеличение на продадените от производителите количества по всички продуктови групи, като при: преработените и консервирани зеленчуци увеличението спрямо 2014 г. е с 1.3%, а спрямо 2011 г. – с 16.5%, при преработените и консервирани плодове – с 26.1% спрямо 2014 г. и с 18.9% спрямо 2011 г.; при плодовите и зеленчукови сокове спрямо 2014 г. реализираните на вътрешния пазар продажби са се увеличили с 23.1%, а спрямо 2011 г. – увеличението е с 22.4%.

Единствено при продажбите на вътрешния пазар на сосове и подправки има намаление спрямо 2014 г. с 8.6%, докато спрямо 2011 г. има увеличение с 6.1%.

Продължава да нараства стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци, като през 2016 г. спрямо 2015 г. увеличението е с 2.7%, а спрямо 2011 г. – с 35.1%. Външнотърговското салдо за периода 2011-2016 г. е положително, с тенденция на нарастване след 2012 г.

Внесените през 2016 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 3.2% повече, докато стойностния им обем е с 1.7% по-малко спрямо 2015 г. Спрямо 2011 г. увеличението на внесените количества е с 10.8%, а при стойността им – увеличението е с 30%. Делът им във вноса на страната за 2016 г. е 0.7%.

Увеличение има и при износа – изнесените количества консервирани и преработени плодове и зеленчуци през 2016 г. са с 26.6% повече, а стойностният им обем – с 6.5% повече спрямо 2015 г. Спрямо 2011 г. увеличението на изнесените количества е с 43.5%, а на стойността им – с 40%. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2016 г. е 0.96%, за сравнение за 2015 г. е 0.92%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *